Việt Mường
Tày Thái
Môn Khơme
Tạng Miến
Kađai
Hán
Nam Đảo
HMông Dao
error
error
error error error
error error error
error

Trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam, 54 dân tộc anh em như “cây một cội, như con một nhà”, luôn tương thân, tương ái giúp nhau cùng phát triển. Từ Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ Nhất, năm 2010 đến nay, Đảng và Nhà nước tiếp tục ưu tiên đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện thắng lợi Quyết tâm thư Đại hội lần thứ Nhất. 10 năm là cả một chặng đường với biết bao nỗ lực để đổi thay. Ý chí quyết tâm và tinh thần đoàn kết vươn lên được thể hiện sâu đậm trong Quyết tâm thư của Đại hội các dân tộc thiểu số lần thứ II diễn ra cuối năm 2020. Trong đó nêu rõ: “Đồng bào các dân tộc thiểu số nhận thức sâu sắc rằng, đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống cực kỳ quý báu, là nét đẹp văn hóa, là động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định, bảo đảm cho sự thắng lợi và phát triển bền vững đất nước, khẳng định đồng bào các dân tộc thiểu số là một bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Qua các bài viết sâu sắc, những sự kiện thời sự, Vietnamnet mong muốn truyền cảm hứng tích cực, cổ vũ về giá trị của tin thần: Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Bởi, thành công, thành công, đại thành công luôn là động lực, kết nối sức mạnh vô địch của toàn dân tộc Việt Nam trên mọi chặng đường phát triển.

error
error
error