Đình Quan Nhân là nơi thờ phụng Trung Nghĩa đại vương Hùng Lãng công- một tướng giỏi có công dẹp giặc Nam Chiếu thời vua Hùng, ông giúp dân làng diệt trừ dịch bệnh và miễn sưu sai, thuế dịch. Để nhớ công ơn, người làng suy tôn ông là Thần.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong cuộc chiến chống dịch

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác này, bảo đảm thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa tăng cường chống dịch, vừa chăm lo phát triển kinh tế-xã hội.

Điểm hội tụ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Động lực và nguồn lực phát triển quan trọng của đất nước là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.