Bước ngoặt quan trọng trong phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo

Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo đặt mục tiêu thúc đẩy những chuyển biến tích cực về sản xuất, phân phối và tiêu dùng trên các địa bàn còn nhiều khó khăn.

Lễ hội: Nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại

Lễ hội được coi là nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại, là một trong những môi trường giáo dục truyền thống và văn hóa dân tộc rất tốt cho lớp trẻ, là một nhu cầu tinh thần chính đáng của mọi người, cần được trân trọng.

Dành sự quan tâm đặc biệt đối với đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Trong những năm qua, các quy định luật pháp và chính sách đặc thù của Việt Nam đã giúp người dân tộc thiểu số tiếp cận các địa điểm dịch vụ một cách thuận lợi và đầy đủ hơn, đặc biệt là cơ sở hạ tầng thiết yếu.

Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành với công tác dân tộc trong tình hình mới

UBND tỉnh Bắc Kạn vừa ban hành Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị 06-CT/TU ngày 29/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2030.

 

Đồng bào các tôn giáo là bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Qua hơn 02 năm thi hành Luật TNTG, hoạt động TNTG đã có nhiều thuận lợi, bên cạnh đó cũng còn một số vấn đề đặt ra trong thực tiễn mà chủ yếu liên quan đến khía cạnh thực thi Luật.

Đời sống tôn giáo, tín ngưỡng phong phú ở vùng Tây Bắc

Hiện nay, ở khu vực Tây Bắc có sự hiện diện của các tôn giáo lớn, như: Phật giáo, Công giáo, Tin lành và khoảng 20 hiện tượng tôn giáo mới.

Quảng Nam: Tham vấn ý kiến để việc sắp xếp dân cư vùng miền núi khả thi nhất

Ngày 19/7/2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Đề án “Sắp xếp dân cư vùng miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025”.

 

Gia Lai: Nâng cao mức hưởng thụ văn hóa, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu ở vùng DTTS

Hôm 19/7, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch số 961/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án “Chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng DTTS giai đoạn 2021 - 2030" trên địa bàn.

Giai đoạn 2021–2030: Thể chế hóa đầy đủ đường lối, chủ trương của Đảng, Hiến pháp, pháp luật vào đời sống vùng dân tộc thiểu số

Ban Chỉ đạo xây dựng Chiến lược công tác dân tộc (CTDT) giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vừa họp phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo, Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập.

Mang văn hóa, nghệ thuật phục vụ bà con vùng dân tộc thiểu số

Sơn La bắt đầu triển khai đề án 'Chương trình hoạt động VHNT phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2025'.

Phê duyệt danh sách 46 dân tộc gặp nhiều khó khăn giai đoạn 2021 – 2025

Thủ tướng vừa phê duyệt danh sách 32 dân tộc còn gặp nhiều khó khăn và 14 dân tộc có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021-2025 để hưởng các chính sách.

Kon Tum: Thu hút nguồn lực quốc tế hỗ trợ phát triển vùng đồng bào DTTS

Mới đây, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch về việc triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS” đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

 

Thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước cho học sinh vùng đồng bào DTTS

Các chính sách hỗ trợ của Nhà nước cho học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở vùng đồng bào DTTS và miền núi đều được các cấp, các ngành tỉnh Quảng Ngãi triển khai thực hiện đảm bảo quy định và hiệu quả.

 

Quảng Ninh: Nhiều hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật vùng dân tộc thiểu số

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được đẩy mạnh đã góp phần làm chuyển biến nhận thức của bà con dân tộc thiểu số tại Quảng Ninh trong chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

 

Phấn đấu đến 2025 tất cả đồng bào DTTS tiếp cận đầy đủ thông tin khoa học công nghệ

Tỉnh Kon Tum phấn đấu đến năm 2025, 100% đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh nắm được chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; được tiếp cận đầy đủ thông tin về y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, thị trường

 

Các chính sách hướng đến mục tiêu phát triển bền vững cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi để không ai bị bỏ lại phía sau

Sáng 2/7, Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội thẩm tra kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Quảng Trị: Quan tâm thúc đẩy công tác bình đẳng giới trong đồng bào DTTS

Bằng các hình thức phù hợp, tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới cho đồng bào DTTS.

 

Chương trình phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm

Phấn đấu thực hiện ngay từ đầu quý IV/2021 chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2030, góp phần cụ thể hóa chủ trương của Đảng và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân tộc.

Công tác dân tộc đã từng bước được giải quyết bằng các chính sách dân tộc cụ thể

"Vấn đề dân tộc và đoàn kết dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài, đồng thời cũng là vấn đề cấp bách hiện nay của cách mạng Việt Nam".

Đặc biệt chăm lo thực hiện chính sách hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Trong bối cảnh khó khăn về nguồn thu của ngân sách Trung ương, Chính phủ vẫn chỉ đạo dành ưu tiên cao nhất cho Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030

Xem tin theo ngày