Nguyễn Văn Đáng

Nguyễn Văn Đáng

Tiến sĩ Quản trị công và Chính sách

Ông Nguyễn Văn Đáng (Học viện CTQG Hồ Chí Minh) nhận bằng Tiến sỹ về Quản trị công và Chính sách từ đại học Portland State (Hoa Kỳ). Các mối quan tâm nghiên cứu gồm: lý thuyết và mô hình quản trị công, quy trình chính sách công,  xã hội học chính trị.

Thế nào là một cán bộ, đảng viên có đạo đức?

Những yêu cầu đạo đức về ý thức và thái độ xác lập thế giới quan, tư duy cho mỗi cán bộ, đảng viên. Ở chiều ngược lại, nền tảng tư duy lại trở thành bệ đỡ cho hành động của cán bộ, đảng viên trước những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn.

Hiểu thế nào về “Tập thể lãnh đạo”, “Lãnh đạo tập thể”, “Lãnh tụ tập thể”?

Tại phiên họp đầu tiên của Tiểu ban nhân sự chuẩn bị Đại hội XIV, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh ba đặc điểm có tính nguyên tắc của mô hình lãnh đạo chính trị nước ta hiện nay: "tập thể lãnh đạo", "lãnh đạo tập thể", "lãnh tụ tập thể".

Khi lãnh đạo vi phạm nguyên tắc 'tập trung dân chủ'

Bên cạnh việc áp đặt ý chí của người đứng đầu, thì thói quen chấp hành, e ngại hoặc không đủ năng lực nêu chính kiến của cá nhân đảng viên... là nguyên nhân chính dẫn đến vi phạm nguyên tắc “tập trung dân chủ”.

Để hùng cường, thịnh vượng thành khát vọng chung

Sự nhạy bén nhận diện nhu cầu chính đáng của các lực lượng có nhiều ảnh hưởng trong xã hội giúp Đảng tập hợp được sự ủng hộ, gắn kết hành động riêng lẻ thành những hành động mang tính tự giác, tập thể cho tiến trình hiện thực hóa mục tiêu lãnh đạo.

Khi bí thư tỉnh ủy bị khai trừ Đảng

Bí thư tỉnh ủy vi phạm đến mức bị khai trừ ra khỏi Đảng cho thấy những vấn đề cần phải quan tâm, nhất là nguy cơ lợi dụng tập thể để chuyên quyền, áp đặt ý chí cá nhân.

Kiên định sứ mệnh đồng hành cùng dân tộc, phụng sự nhân dân

Bài viết của Tổng Bí thư chuyển tải thông điệp then chốt và cũng có thể coi là một cam kết chính trị: Đảng đã và sẽ luôn kiên định sứ mệnh đồng hành cùng dân tộc, phụng sự nhân dân, nhất quán lựa chọn con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Kiểm tra kết quả phiếu tín nhiệm “bất thường”

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với một vị Chủ tịch UBND tỉnh đang trở thành một diễn biến thực tế cần quan tâm trong quá trình hoàn thiện thể chế về công tác cán bộ ở nước ta trong thời gian tới.

Bí thư cấp tỉnh không là người địa phương: Bước đệm chuẩn bị nhân sự khóa mới

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý: Phải coi trọng chất lượng, cơ cấu hợp lý gắn kết với công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ và công tác chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ tới.

Vai trò chủ đạo của Nhà nước trong giáo dục

Trách nhiệm cao nhất của Nhà nước là phải bảo đảm mọi người dân đều được học tập.

Lương trăm triệu và kỳ vọng thu hút người tài của TP.HCM

Thời gian gần đây, bất cập về chế độ đãi ngộ tài chính được cho là một rào cản chính yếu khiến các đơn vị trong khu vực công ở nước ta không chỉ khó thu hút mà còn khó giữ được những người lao động có tài năng chuyên môn.