Tách bạch chuyên môn với quản lý, cách đi ngược với tư duy truyền thống?

Cho đến nay, năng lực và thành tích chuyên môn vẫn là cơ sở hàng đầu để đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, và đề bạt cán bộ cho các vị trí lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan Nhà nước…

Thay thế cán bộ chưa thể bảo đảm thúc đẩy sáng tạo, đột phá

Những biểu hiện trì trệ của bộ máy công quyền địa phương đang đặt ra nhu cầu về những cán bộ dám đột phá, sáng tạo để thúc đẩy sự chuyển động nhanh và mạnh mẽ hơn nữa của cả khu vực công.

Từ những ‘chuyến bay giải cứu’ nghĩ về quản trị công

Để bảo vệ được lợi ích Công khi có sự tham gia của các chủ thể tư nhân thì cần tiếp tục hoàn thiện quy trình, quy định, bảo đảm sự rõ ràng, công khai, minh bạch, cũng như khả năng giám sát chặt chẽ, sớm phát hiện những biểu hiện tiêu cực.

‘Tôn trọng tư vấn, phản biện của đội ngũ trí thức’

Thật sự tôn trọng, tạo điều kiện nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn, phản biện của chuyên gia, đội ngũ trí thức, theo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII.

Công chức, viên chức có nên sử dụng mạng xã hội trong giờ làm việc?

Khi ban hành quy định chi tiết về đạo đức công vụ, ở mức cao nhất, cơ quan có thể cấm cán bộ, công chức, viên chức sử dụng và xuất hiện trên các mạng xã hội trong khung giờ hành chính chỉ để thỏa mãn những nhu cầu cá nhân.

Các quy định của Đảng bảo vệ phẩm chất liêm chính

Mỗi cán bộ liêm chính sẽ góp phần tạo nên hệ thống chính trị liêm chính, nhờ đó, hạn chế tối đa nguy cơ tham nhũng, tiêu cực.

Ý niệm về văn hóa Đảng

Để lãnh đạo bằng văn hóa chính trị, Đảng cần định hình rõ bản sắc văn hóa chính trị, không chỉ góp phần tạo nên văn hóa dân tộc mà còn tạo động lực khiến mỗi cá nhân được hấp dẫn và tự giác chấp nhận các giá trị, niềm tin, và chuẩn mực chính trị.

Tiếp cận vai trò để khắc phục điểm yếu trong đánh giá cán bộ

Đánh giá các vai trò mà cá nhân đảm nhiệm và lượng hóa kết quả đầu ra sẽ giúp giảm bớt những hạn chế của phương thức đánh giá cán bộ còn định tính và coi trọng các phẩm chất đầu vào hiện nay.

Tầm nhìn 2045 và vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng

Gắn kết chặt chẽ với lợi ích của nhân dân, của dân tộc chính là điều kiện then chốt để Đảng giữ vững bản chất đã được xác quyết từ ngày thành lập.

Kỉ luật Đảng để vun đắp niềm tin

Những thông báo kỷ luật Đảng được ban hành vào những ngày cuối năm cho thấy quyết tâm, sự nghiêm túc, nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam trong nỗ lực đẩy lui những biểu hiện lệch chuẩn trong cán bộ, đảng viên.