DT

Cập nhập tin tức DT

Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của cách mạng Việt Nam. Đó là quan điểm nhất quán, được Đảng ta khẳng định sâu sắc và rõ nét trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Bài học từ sự chủ động, sáng tạo trong xây dựng thế trận quốc phòng vững chắc

Từ luồng gió đổi mới của Đại hội VI của Đảng, nhiều chủ trương đổi mới trong lĩnh vực quốc phòng cũng ra đời, đáp ứng kịp thời với những thay đổi của tình hình, của những bước phát triển mới của nền kinh tế - xã hội và ngoại giao

Bài học từ việc chủ động, sáng tạo trong đổi mới văn hóa

Từ năm 1986, trong đường lối của mình, Đảng thể hiện rõ sự đổi mới tư duy trên nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực văn hóa.

Cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam năm 1979

Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam vẫn toàn dân đánh giặc như thời Trần, vẫn toàn dân toàn diện, lấy nòng cốt là lực lượng vũ trang 3 thứ quân như 30 năm kháng chiến trường kỳ.

Phát huy giá trị văn hóa để đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

Tại Đại hội lần thứ VIII, Đảng ta khẳng định: Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.

Xây dựng huyện đảo tiền tiêu vững vàng nơi đầu sóng

Hệ thống chính trị ở các huyện đảo, nhất là những huyện đảo xa bờ-vừa là “cầu nối” đưa chủ trương, chính sách của Đảng đến với quần chúng, vừa tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các chủ trương của Đảng trên các địa bàn biển, đảo.

“Tư duy đại dương” trong thời đại kinh tế mở và hội nhập

Đại hội XIII của Đảng xác định: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, vùng trời, vùng biển; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển...”.

Phát huy nguồn lực nội sinh của đất nước

Trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam được xem là nguồn lực nội sinh quan trọng góp phần làm nên sức mạnh tổng hợp quốc gia.

Sự kiện Gạc Ma 1988: Trang sử bi tráng của dân tộc không được phép lãng quên

Sự kiện Gạc Ma 1988 là một trang sử bi tráng của dân tộc mà chúng ta không được phép lãng quên.

Nếu không có đổi mới, không thay đổi tư duy chắc chắn chúng ta đã bị gạt ra bên lề

Dù rằng quan tâm đến văn hóa là xu thế tất yếu trong giai đoạn toàn cầu hóa, song nếu không có Đổi mới, không thay đổi tư duy, thì sẽ không nắm bắt kịp thời xu thế, và chắc chắn chúng ta đã bị gạt ra bên lề.

Không để những định kiến cản trở con đường phát triển của dân tộc

Không để những định kiến, hận thù và bất đồng cản trở con đường phát triển của dân tộc, cũng như nguyện vọng của đông đảo người dân Việt Nam ở trong và ngoài nước.

Truyền thống “Thương người như thể thương thân” của dân tộc Việt Nam

“Truyền thống “Thương người như thể thương thân”, hay “Nhiễu điều phủ lấy giá gương - Người trong một nước phải thương nhau cùng” đã hun đúc trong mỗi người con đất Việt và gìn giữ từ thế hệ này sang thế hệ khác.

6 tháng đứng đầu ngành Giáo dục, GS Vũ Đình Hòe đã làm được nhiều việc quan trọng

GS Vũ Đình Hòe được mời tham gia chính phủ và giữ chức Bộ trưởng giáo dục. Chỉ trong 6 tháng ông đã làm được nhiều việc quan trọng. Trong đó, có 3 việc được Chủ tịch Hồ Chí Minh ủng hộ, quyết định cho làm ngay

Thực hoá khát vọng Việt Nam hùng cường bằng chuyển đổi số

Với sự xuất hiện của CMCN 4.0, thế giới đang ở điểm gẫy của quá trình chuyển đổi số. Đây là cơ hội cho Việt Nam hiện thực hoá khát vọng Việt Nam hùng cường.

 

Nguồn lực quý từ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

Trí thức người Việt Nam ở nước ngoài đã được tập hợp, tham gia “hiến kế” cho nhiều vấn đề quan trọng trong nước, như công nghệ, trí tuệ nhân tạo, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, phòng chống dịch bệnh, mô hình phát triển kinh tế…

Bỏ qua những khác biệt để đoàn kết, cùng nhau vượt qua đại dịch, hướng về tương lai

Gặp kiều bào tại New York, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thông tin đến kiều bào một số điểm mới trong Kết luận số 12 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

Triều Nguyễn: Văn thư lưu trữ được quan tâm xây dựng quy củ

Triều Nguyễn từ Gia Long, Minh Mệnh, Thiệu Trị đến Tự Đức chú trọng phát triển chế độ quân chủ tập quyền cho nên vấn đề văn thư lưu trữ cũng được quan tâm xây dựng quy củ.

Một dân tộc không dựa trên nền văn hóa sẽ không biết đi đến đâu

Nếu một dân tộc không dựa trên nền văn hóa thì sẽ không biết đi đến đâu. Văn hóa không chỉ tạo ra các giá trị tinh thần mà còn xác lập những giá trị vật chất, các giá trị khác bao quanh nó.

Ngẫm chuyện “treo ấn từ quan” thời xưa và chuyện "làm đơn xin từ nhiệm" thời nay

Lịch sử dân tộc đã từng ghi nhận những tên tuổi lớn “treo ấn từ quan” khi còn đường nhiệm. Các vị ấy làm quan bằng tài đức thực sự của mình với tinh thần phụng sự tổ quốc cho nên việc từ quan cũng nhẹ bẫng.

Các chứng tích lịch sử, pháp lý về chủ quyền của Việt Nam với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa

Trong hệ thống những tư liệu của triển lãm "Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, những bằng chứng lịch sử và pháp lý" được Bộ TT&TT trưng bày, giới thiệu tại nhiều địa phương trong cả nước, có một phần tư liệu quan trọng.