Toàn tỉnh 145/151 xã, phường, thị trấn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi, trong đó, 59 xã khu vực III, 12 xã khu vực II, 74 xã khu vực I và 86 thôn, xóm đặc biệt khó khăn thuộc các xã khu vực II và khu vực I. 

Việc ưu tiên đầu tư, phát triển toàn diện kinh té-xã hội và phát huy vai trò của đồng bào DTTS được tỉnh Hoà Bình xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cũng là giải pháp chiến lược nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong những năm tới, Hoà Bình phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào DTTS bình quân giảm từ 2,5%-3%. (Ảnh: Hải Yến)

Tỉnh Hoà Bình đặt ra mục tiêu trong những năm tới, phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào DTTS bình quân giảm từ 2,5%-3%; đối với các xã đặc biệt khó khăn bình quân giảm từ 4-4,5%. Phấn đấu có từ 5 xã trở lên thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn. 

Để thực hiện mục tiêu trên, tỉnh Hoà Bình cho biết sẽ tiếp tục thực hiện đầu tư hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng ở vùng đồng bào DTTS và miền núi như các công trình đường giao thông đến xã, từ xã đến thôn, xây dựng trường, lớp học, trạm y tế, điện, nước sinh hoạt,...). 

Trong đó, ưu tiên nguồn lực đầu tư cho các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn phấn đấu thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn, các xã phấn đấu về đích nông thôn mới. 

Đồng thời, tiếp tục thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm, ngư nghiệp, thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với quy hoạch, khai thác tiềm năng, thế mạnh của các địa phương góp phần tăng thu nhập và nâng cao đời sống cho người dân trên địa bàn vùng đồng bào DTTS và miền núi. 

Ngoài ra, tỉnh cũng chú trọng công tác đào tạo, quy hoạch, xây dựng đội ngũ cán bộ người DTTS, bảo đảm tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số phù hợp với tỷ lệ dân số là người DTTS ở từng địa phương, cơ quan.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến ăm 2025, tỉnh Hoà Bình cho biết, hiện nay, toàn tỉnh có tổng số 145 xã, trong đó xã khu vực I là 74 xã, khu vực II à 12 xã, khu vực III là 59 xã. 

Theo đó, hiện các đơn vị đang tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các dự án thành phần, nội dung của chương trình. Việc giải ngân kế hoạch vốn ngân sách nhà nước của chương trình năm 2022, tính đến cuối tháng 6/2023 đạt 24,22% so với kế hoạch giao.

Hải Yến