Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Nam Định gồm 15 thành viên do đồng chí Phạm Gia Túc, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định trực tiếp làm Trưởng Ban Chỉ đạo. 

Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban Chỉ đạo được phân công rõ ràng, bám sát từng địa bàn, lĩnh vực cụ thể, qua đó phát huy tối đa chức năng, nhiệm vụ, năng lực chuyên môn của các thành viên trong hoạt động của hệ thống chính trị.

Ông Phạm Gia Túc, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Nam Định.

Chương trình trọng tâm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Nam Định quý IV năm 2022 tập trung vào 10 nhóm nhiệm vụ chính, gồm: cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương; hoàn thiện các văn bản của Ban Chỉ đạo; đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền; nỗ lực xây dựng văn hóa tiết kiệm trong cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định nêu gương trong cán bộ, đảng viên; kiểm tra, xử lý nghiêm các vụ, việc có dấu hiệu vi phạm; phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan báo chí trong việc tuyên truyền, phát hiện các vụ việc tiêu cực…

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Nam Định đề nghị, thời gian tới, Ban Chỉ đạo tập trung cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định của Đảng, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, hướng dẫn của các ban, ngành Trung ương; nhất là các kết luận của đồng chí Tổng Bí thư - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

Tập trung thực hiện nghiêm quy chế của Ban Chỉ đạo, quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên bảo đảm đúng nguyên tắc, quy định hiện hành. 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục liêm chính, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, trước hết trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị.

Đồng thời tập trung điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, tiêu cực, nhất là các vụ việc đã đưa vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; đóng góp tích cực vào công tác xây dựng Đảng, góp phần ổn định tình hình để phát triển kinh tế xã hội.

Nhật Hạ