Sau khi đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2014, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vũ Ninh tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, đồng thời triển khai nhiều hoạt động xây dựng nông thôn mới nâng cao. Được biết, tổng kinh phí đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi ở địa phương là gần 30 tỷ đồng.

Những năm gần đây, kinh tế - xã hội của xã Vũ Ninh có bước phát triển khá, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ phát triển đồng đều, ổn định, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân địa phương. 

Diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

Kết cấu hạ tầng nông thôn mới tiếp tục được đầu tư khang trang, đồng bộ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Tỷ lệ hộ nghèo giảm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Các hoạt động văn hóa thể thao, giáo dục, y tế có nhiều chuyển biến tích cực. 

Đến nay, thu nhập bình quân của xã Vũ Ninh đạt hơn 52 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm dưới 1%, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 90%. 

Ông Lại Văn Tuyến, Phó Chủ tịch UBND xã Vũ Ninh cho biết, những kết quả đạt được từ xây dựng nông thôn mới tại địa phương là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Bên cạnh đó, địa phương đã làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, tầm quan trọng của xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, các khoản hỗ trợ và đóng góp của nhân dân đều được công khai, minh bạch. Ngoài ra, địa phương cũng tập trung thực hiện các giải pháp phát triển sản xuất nâng cao thu nhập; tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ, huy động được các nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vũ Ninh tiếp tục thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương huy động mọi nguồn lực hoàn thành các tiêu chí, không dừng lại ở các tiêu chí đạt được, luôn giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nhằm tạo ra diện mạo nông thôn mới ngày càng giàu đẹp.

Hạnh Minh