Là một trong những tỉnh có đa dân tộc với 19 dân tộc cùng sinh sống, tỉnh Hà Giang luôn nỗ lực để mang tới cho đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước kịp thời.

Với tổng dân số trên 877 nghìn người, tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm 87,7%, trong số đó, nhiều dân tộc thiểu số sử dụng tiếng Mông, Tày, Nùng, Dao là ngôn ngữ chính.

Đơn cử như các huyện vùng núi cao phía Bắc dùng tiếng Mông, các huyện ở vùng thấp chủ yếu sử dụng tiếng Tày, Nùng, Dao.

Do đó, Đài PTTH Hà Giang đã triển khai các chương trình phát thanh truyền hình tiếng dân tộc Mông, Dao, Tày để kịp thời tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Các bản tin này được biên dịch song ngữ hoặc biên soạn lại bằng tiếng dân tộc để phục vụ cho đồng bào các dân tộc thiểu số.