Thành phần tham gia buổi tập huấn là các lãnh đạo, cán bộ thực hiện Dự án 8 (Dự án "Thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em") thuộc Văn phòng và các Ban/Đơn vị cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam.

taphuan.png

Trong thời gian tập huấn, các lãnh đạo, cán bộ được trang bị những kiến thức: Một số khái niệm cơ bản trong bất bình đẳng giới (định kiến giới, khuôn mẫu giới, phân biệt đối xử) và lồng ghép giới; chiến lược truyền thông về bình đẳng giới.

Chiến lược truyền thông chính là cơ sở định hướng và hướng dẫn các hoạt động truyền thông nhằm từng bước xoá bỏ định kiến giới, khuôn mẫu giới trong thực hiện hoạt động kinh tế; vai trò chăm sóc và ra quyết định trong gia đình người DTTS; thúc đẩy phụ nữ DTTS tham gia các vị trí lãnh đạo; từng bước xoá bỏ các phong tục, tập quán có hại cho phụ nữ, trẻ em DTTS và miền núi.

DTTS là đối tượng đặc thù với nhiều điều kiện khó khăn, do vậy, cần tập trung truyền thông xoá bỏ một số định kiến, khuôn mẫu giới phổ biến, đặc biệt là tăng cường trách nhiệm cộng đồng, các ngành, các cấp để thúc đẩy bình đẳng giới tại các vùng đồng bào DTTS.

Ngoài ra, tập trung truyền thông nâng cao nhận thức và vận động giải quyết một số vấn đề cấp thiết có tác động đến sự phát triển của phụ nữ, trẻ em DTTS như: Việc làm - cơ hội tiếp cận kinh tế; giáo dục, đào tạo; y tế - sức khoẻ; bạo lực gia đình; xoá bỏ phong tục tập quán có hại; thúc đẩy phụ nữ DTTS tham gia hoạt động chính trị, lãnh đạo;...

PV