Qua 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW và các chủ trương của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc, chúng ta đã đạt được nhiều kết quả tích cực, như báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã khẳng định: “Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố; dân chủ xã hội chủ nghĩa tiếp tục được phát huy. Ban hành và thực hiện có hiệu quả nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

MTTQ và các đoàn thể nhân dân tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, vận động đông đảo Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát huy ngày càng tốt hơn vai trò đại diện quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân; chủ động tham gia giám sát và phản biện xã hội; làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị, góp phần tích cực vào những thành tựu chung của đất nước”, để đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Ngày 1/12, tại Hà Nội, Đoàn khảo sát về đánh giá 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về "Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh" do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng làm Trưởng đoàn đã làm việc với Đảng đoàn Mặt trận tổ quốc Việt Nam.

Báo cáo Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Đảng đoàn Mặt trận tổ quốc Việt Nam, ông Lê Tiến Châu cho biết, Đảng đoàn đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW thành một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn hệ thống Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội trên phạm vi cả nước.

Đồng thời, Đảng đoàn Mặt trận tổ quốc  Việt Nam kết hợp tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW với quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc  Việt Nam các tỉnh, thành phố và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận tổ quốc  Việt Nam các khóa VI, VII, VIII, IX.

Trong 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã bám sát mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và các địa phương để tổ chức các cuộc vận động, phong trào thi đua do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

Đây là một hình thức tập hợp nhân dân rộng rãi, phong phú, sinh động, huy động được đông đảo nhân dân tham gia; góp phần tích cực vào việc tập hợp, đoàn kết nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.

Đảng đoàn Mặt trận tổ quốc  Việt Nam chủ động phối hợp với các ban, bộ, ngành và cơ quan liên quan tham mưu Đảng, Nhà nước ban hành nhiều văn bản quan trọng, tạo cơ sở chính trị, pháp lý để Mặt trận tổ quốc  Việt Nam thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội. 

Trên cơ sở đó, Đảng đoàn Mặt trận tổ quốc  Việt Nam lãnh đạo, chỉ đạo công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc  Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, qua đó tạo nhiều chuyển biến đáng ghi nhận.

Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp đã chủ trì, tham gia cùng các cơ quan, tổ chức giám sát nhiều nội dung quan trọng liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tổ chức phản biện nhiều dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, đề án, dự án quan trọng, có tác động lớn. 

Kiến nghị sau giám sát, phản biện xã hội từng bước đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền lắng nghe, tiếp thu và thực hiện, mang lại những kết quả hết sức thiết thực trong công tác xây dựng Đảng, hoạt động của chính quyền các cấp.

Quyết Thắng, Nguyễn  Vịnh, Nguyễn Doanh