Hôm nay Bộ NN&PTNT tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt “Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Tại Hội nghị, bên cạnh việc quán triệt các nghị quyết và chiến lược ngành nông nghiệp, các đại biểu đã cùng chia sẻ những kinh nghiệm, các mô hình mới, hiệu quả trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng "Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh". 

Ảnh minh họa

Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã truyền đạt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết 19-NQ/TW và Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, Nghị quyết số 19-NQ/TW có mục tiêu tổng quát đến năm 2030 nông dân và cư dân nông thôn có trình độ, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng cao, làm chủ quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn. Nông nghiệp phát triển nhanh, bền vững, hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia, quy mô sản xuất hàng hoá nông sản ngày càng lớn, bảo đảm môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu. Nông thôn phát triển toàn diện, có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, cơ cấu kinh tế và hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, môi trường sống an toàn, lành mạnh, giàu bản sắc văn hoá dân tộc; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; tổ chức đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Nghị quyết xây dựng 9 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, như: Nâng cao vai trò, vị thế, năng lực làm chủ, cải thiện toàn diện đời sống vật chất, tinh thần của nông dân và cư dân nông thôn. Phát triển nền nông nghiệp hiệu quả, bền vững theo hướng sinh thái, ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng. Phát triển mạnh công nghiệp, dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn. Xây dựng nông thôn theo hướng hiện đại gắn với đô thị hoá...

Đối với Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tập trung vào xây dựng nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa đồng thời phát triển nông nghiệp dựa trên lợi thế địa phương, theo hướng hiện đại, có năng suất, chất lượng, hiệu quả, bền vững và sức cạnh tranh cao thuộc nhóm dẫn đầu trong khu vực và trên thế giới, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia, góp phần quan trọng trong việc ổn định kinh tế - xã hội, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, thực hiện có hiệu quả các cam kết quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan nêu rõ, trong mối quan hệ giữa nông nghiệp, nông dân, nông thôn phải xác định rõ vai trò, vị trí chủ thể nông dân trong việc quyết định thành công của phát triển nông nghiệp, nông thôn. Các đơn vị thuộc Bộ và Sở NN&PTNT các địa phương phải quán triệt, thực hiện nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược phát triển nông nghiệp bền vững bằng các chương trình hành động cụ thể để thực hiện Nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

"Nghị quyết hay Chiến lược không phải là mục tiêu mà là nằm ở hành động. Để làm được điều này, các đơn vị của Bộ và địa phương phải quyết liệt trong triển khai và đổi mới tư duy trong cách tiếp cận", Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh.

Nguyễn Thị Thảo, Nguyễn Thành Huế, Nguyễn Anh Duy