Thời gian qua, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nam Định luôn quan tâm chỉ đạo và tổ chức triển khai học tập Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và thực hiện các tiêu chí “Rèn luyện tư cách người cán bộ Mặt trận” trong cán bộ chuyên trách Mặt trận và tuyên truyền rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân. 

Từng tập thể, cá nhân cán bộ, công chức thuộc hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, các tôn giáo có ý thức cao trong việc nhận thức, học tập và làm theo bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Kết quả thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một tiêu chí để nhận xét, đánh giá, xếp loại cán bộ Mặt trận, phân loại thi đua đối với đơn vị hàng năm.

Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên cũng thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền về gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, các mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo trong học tập và làm theo Bác. 

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nam Định trao tặng quà cho các hộ khó khăn.

Tiêu biểu như Mặt trận Tổ quốc huyện Xuân Trường đã vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu thực hiện lồng ghép trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Phối hợp tổ chức tốt việc giám sát thực hiện những chính sách về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới.

Từ năm 2013 đến nay, ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng các xã, thị trấn trong huyện đã thực hiện trên 650 cuộc giám sát, góp phần thúc đẩy nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao ở địa phương. Nhờ đó, trong giai đoạn 2018 - 2021, huyện Xuân Trường đã huy động được gần 590 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới nâng cao, trong đó vốn huy động từ cộng đồng dân cư đạt trên 86 tỷ đồng (bằng 14,61%). Ngoài ra, nhân dân còn góp trên 17,8 nghìn m2 đất và 16,5 nghìn ngày công để xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội. 

Cùng với việc phát hiện, biểu dương các điển hình tiêu biểu trong học tập, làm theo Bác, Mặt trận Tổ quốc các cấp chú trọng phê bình, uốn nắn các nhận thức lệch lạc, việc làm thiếu gương mẫu, học không đi đôi với làm, bệnh hình thức trong việc thực hiện Chỉ thị 05. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội. 

Ban Chỉ đạo cuộc vận động của cơ quan đã phối hợp cùng cấp ủy, chi bộ xây dựng, ban hành tiêu chí với 5 chuẩn mực làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho toàn thể cán bộ, đảng viên cơ quan, gồm: “Đoàn kết, dân chủ; Nề nếp, kỷ cương; Hiệu quả, sáng tạo; Trong sạch, tiết kiệm; Trọng dân, gần cơ sở”. 

Trên cơ sở đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã xây dựng và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ chuyên trách Mặt trận theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ chuyên trách Mặt trận các cấp từ tỉnh đến cơ sở, trong đó đề cao vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Qua triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, đội ngũ cán bộ chuyên trách Mặt trận Tổ quốc các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã cơ bản chuyển biến về ý thức, hành động; vai trò, trách nhiệm của cán bộ Mặt trận các cấp được nâng cao.

Thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đẩy mạnh việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW của Bộ Chính trị gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua của Mặt trận, các cấp, các ngành, đoàn thể và của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Chú trọng biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong học tập và làm theo Bác.

Nhã Uyên