Cách trung tâm thành phố Hà Giang hơn 60km, tại thôn Thanh Sơn, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, có một nghề thủ công đã gắn bó lâu đời với đời sống của người dân nơi đây. Đó là nghề làm giấy bản của người Dao đỏ.

Để bảo tồn nghề truyền thống giấy bản của người Dao đỏ, huyện Bắc Quang có nhiều chủ trương, chính sách, dự án để trình UBND tỉnh phê duyệt, đề nghị hỗ trợ đầu tư theo Nghị định 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2007 của Chính phủ "về phát triển ngành nghề nông thôn" và Thông tư hướng dẫn số 116/2006/TT-BNN ngày 18/12/2006 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về "Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2007 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn" và Quyết định số 1270/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về "Phê duyệt Đề án bảo tồn, phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020".