Trải qua hàng nghìn năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, dân tộc Việt Nam nhỏ bé bên bờ Biển Đông đã viết nên những trang sử hào hùng.

Trong mỗi chương sử ấy, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc luôn được bồi đắp để trở thành di sản vô giá, là cội nguồn sức mạnh của dân tộc Việt Nam.

Trải qua không ít lần sóng gió, con thuyền Việt Nam vẫn vững vàng, nhờ đồng tâm hiệp lực, ý chí độc lập, tự cường và lòng khao khát hòa bình. Những yếu tố đó góp phần định hình nên tầm vóc quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Giá trị của khối đại đoàn kết toàn dân tộc được lưu truyền, bồi đắp qua các thế hệ con người Việt Nam, trở thành truyền thống tốt đẹp, trở thành cội nguồn sức mạnh và động lực to lớn để dân tộc vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ trong chống ngoại xâm, trong phát triển kinh tế - xã hội và kiến tạo hòa bình.

Dân tộc Việt Nam đã làm được những điều kỳ diệu trong quá khứ, trong hiện tại và chắc chắn trong tương lai sẽ làm được nhiều điều kỳ diệu hơn nữa để phát triển đất nước.

Sau 35 năm chung sức, đồng lòng tiến hành công cuộc Đổi Mới, chúng ta đã đưa đất nước vượt qua thời kỳ đói nghèo và kém phát triển.

{keywords}
 

Nhằm đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về truyền thống dân tộc Việt Nam, Báo VietNamNet xây dựng Chuyên trang “Dân tộc, Tôn giáo”.

Chuyên trang là tập hợp các câu chuyện, sự kiện, ngợi ca, đánh thức những suy tư - cảm xúc ở hiện tại nối kết vào lịch sử nhằm cổ vũ tinh thần yêu nước, đại đoàn kết dân tộc, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, những giá trị tích cực của tôn giáo, tín ngưỡng cho mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh.

VietnamNet

Số hoá dữ liệu Dân tộc - Tôn giáo