Toàn văn phát biểu của Ông Trần Hồng Minh

Xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng trở thành mũi nhọn của nền công nghiệp quốc gia

Xây dựng và phát triển CNQP hiện đại, lưỡng dụng, trở thành mũi nhọn của nền công nghiệp quốc gia là chủ trương chiến lược của Đảng, Nhà nước, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

 

Xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng đáp ứng yêu cầu xây dựng, bảo vệ Tổ Quốc

Xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, ngày càng hiện đại, có trình độ khoa học công nghệ cao là chủ trương chiến lược của Đảng, Nhà nước, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Quân khu 1 tập trung xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh

Xây dựng lực lượng vũ trang nói chung, trên từng khu vực, địa bàn nói riêng là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, nhằm đáp ứng tốt yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Lực lượng vũ trang Quân khu 1 tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Quân khu 1 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tạo tiền đề quan trọng để lực lượng vũ trang Quân khu hoàn thành nhiệm vụ được giao.