Toàn văn phát biểu của Ông Nguyễn Tân Cương

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương: Xác định rõ trách nhiệm, xây dựng và thực thi pháp luật

Năm 2022, QĐND Việt Nam ghi dấu ấn mới trên các lĩnh vực quân sự, quốc phòng. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của Quân đội được nâng cao....

Đẩy mạnh điều chỉnh tổ chức lực lượng trong toàn quân

Điều chỉnh tổ chức Quân đội theo hướng tinh, gọn, mạnh vừa là mục tiêu, vừa là một trong ba khâu đột phá chiến lược - nhiệm vụ trọng tâm của toàn quân năm 2022 và những năm tiếp theo.

Tướng Nguyễn Tân Cương: Quân đội chủ động đến với dân, vì dân phục vụ

Với phương châm "Quân đội sẽ chủ động giúp đỡ nhân dân, không để nhân dân khó khăn mới tìm đến Quân đội giúp đỡ," toàn quân đã huy động trên 140.000 cán bộ, chiến sỹ chi viện cho miền Nam chống dịch.

Toàn quân tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu gắn với thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả dịch Covid-19

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, toàn quân đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, đoàn kết, triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc

Bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân là nòng cốt.

Xây dựng Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới

Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đặt ra yêu cầu ngày càng cao, đòi hỏi dự báo chính xác âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; tham mưu, đề xuất các đối sách hợp lý để giải quyết vấn đề về quốc phòng, an ninh...

Xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc

Xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, có chất lượng cao là chủ trương chiến lược của Đảng, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân, nhằm củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng....