Toàn văn phát biểu của Ông Nguyễn Quang Ngọc

Lực lượng vũ trang Quân khu 3, phát huy thắng lợi mở đầu toàn quốc kháng chiến, xây dựng tiềm lực quốc phòng vững mạnh

Bài viết "Lực lượng vũ trang Quân khu 3, phát huy thắng lợi mở đầu toàn quốc kháng chiến, xây dựng tiềm lực quốc phòng vững mạnh" của Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Tư lệnh Quân khu.

Quân khu 3 nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu trong trạng thái bình thường mới

Trong bối cảnh dịch Covid-19, lực lượng vũ trang Quân khu 3 luôn chủ động khắc phục khó khăn, thực hiện đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả các giải pháp vừa nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu.

Xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 3 vững mạnh, làm nòng cốt thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Bài viết "Xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 3 vững mạnh, làm nòng cốt thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng" của Thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc, Tư lệnh Quân khu.