Toàn văn phát biểu của Ông Dương Thanh Bình

Hoạt động của Ban Dân nguyện đóng góp vào thành tích chung của Quốc hội

Những kết quả đạt được trong công tác của Ban Dân nguyện 20 năm qua đóng góp vào thành tích chung của Quốc hội góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.