Mời quý độc giả theo dõi video:

Tỉnh Sóc Trăng có gần 1,2 triệu người, trong đó đồng bào dân tộc chiếm trên 35%, người Khmer nhiều nhất với gần 31%.

Đa số đồng bào Khmer theo Phật giáo, số lượng chùa Khmer chiếm 92/130 cơ sở thờ tự. Tỉnh có 9 tôn giáo hoạt động được pháp luật công nhận với trên 600.000 tín đồ, trên 2.500 chức sắc, chức việc.

Xuất phát từ thực tế có đông đồng bào dân tộc và đa tôn giáo, Tỉnh ủy Sóc Trăng xác định công tác dân tộc, tôn giáo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị.

Trong thời gian qua, các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc, nhà tu hành và người có uy tín tiêu biểu trong cộng đồng đồng bào dân tộc đã phối hợp, tổ chức tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Đồng thời đóng góp thiết thực trong việc phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tích cực tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo.

Tỉnh Sóc Trăng còn tổ chức các buổi gặp mặt, hội nghị cung cấp thông tin về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tình hình kinh tế - xã hội, các nhiệm vụ định hướng phát triển của tỉnh cho người có uy tín nắm rõ để tuyên truyền, phổ biến lại cho người dân, đặc biệt là trong các buổi sinh hoạt tôn giáo tại các chùa Khmer.

Những hành động cao đẹp, ý nghĩa đã góp phần lan tỏa những giá trị, nghĩa cử, thông điệp nhân văn, nhân ái; tiếp tục khẳng định tinh thần đại đoàn kết; góp phần cùng với các cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện thắng lợi các mục tiêu về kinh tế - xã hội của tỉnh, chăm lo, trợ giúp tốt hơn cho các hoàn cảnh khó khăn...

Xác định đúng vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng công an toàn tỉnh đã tích cực, chủ động thực hiện tốt công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác dân vận và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Từ đó huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và nhân dân tham gia vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự.

Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân về phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội không ngừng đẩy mạnh và triển khai đồng bộ, thường xuyên, kịp thời với nội dung đa dạng hoá. Qua đó, tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của nhân dân trong việc chấp hành pháp luật, tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội.

Thông qua công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả, được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng, đánh giá cao. 

Thực hiện chủ trương của Công an tỉnh, thời gian qua công tác vận động người dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề được đẩy mạnh.

Lực lượng Công an xã không chỉ tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chính sách dành cho người dân tộc mà còn đưa ra nhiều cảnh báo kịp thời về tình trạng vi phạm pháp luật, các thủ đoạn lừa đảo mới, tín dụng đen… giúp người dân cảnh giác không nghe theo lời xúi giục của kẻ xấu, chí thú làm ăn và phát triển kinh tế gia đình.

Ngoài ra, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án số 06 “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”, Công an xã Viên Bình, huyện Trần Đề còn tuyên truyền về chuyển đổi số tại từng hộ dân, hướng dẫn kích hoạt ứng dụng VNeID…

Thị xã Vĩnh Châu là nơi tập trung đông người Khmer sinh sống, chiếm trên 50% dân số toàn thị xã. Các cấp, các ngành trong thị xã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, qua đó nâng cao ý thức tôn trọng, chấp hành và bảo vệ pháp luật, bảo đảm quốc phòng an ninh.

Trong 10 năm, lực lượng Công an tỉnh cùng với Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức xây dựng và thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hơn 1.000 mô hình đảm bảo an ninh trật tự đã được triển khai trên toàn tỉnh Sóc Trăng.

Quỳnh Nga