Nông thôn thông minh

Cập nhập tin tức Nông thôn thông minh

Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới thông minh

Những năm qua, đội ngũ những người làm báo đã và đang nỗ lực phát huy vai trò, vị thế đặc biệt quan trọng của mình trong công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, NTM thông minh.