Theo kế hoạch của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, các hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân bao gồm 9 nội dung chính: Tuyên truyền, giáo dục, thi đua, khen thưởng; văn hóa, văn học, nghệ thuật; quân sự, quốc phòng; trưng bày, triển lãm; hội thảo, tọa đàm, giao lưu, gặp mặt; chính sách, dân vận, đền ơn đáp nghĩa; đối ngoại quốc phòng; phát triển kinh tế, xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh; tổ chức lễ kỷ niệm.

vinhyen.png
Một góc thành phố Vĩnh Yên

Nổi bật, tỉnh sẽ tổ chức các cuộc thi tìm hiểu truyền thống 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; phát động Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng; tổ chức gặp mặt, tặng quà, tôn vinh Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động, cựu chiến binh tiêu biểu, gia đình chính sách, người có công với cách mạng và thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ; giúp đỡ nhân dân xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, xây dựng “Làng văn hóa kiểu mẫu”; tổ chức các chương trình tọa đàm, giao lưu, gặp mặt, tôn vinh điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực; triển lãm các chuyên đề tại chỗ, lưu động, thành tựu xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân…

Thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh, nhất là thế hệ trẻ về lịch sử, truyền thống, vai trò to lớn của Quân đội nhân dân Việt Nam trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc qua 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và thành tựu qua 35 năm thực hiện Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Qua đó khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tinh thần quyết chiến quyết thắng, khát vọng độc lập, độc lập tự do của toàn dân tộc, nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong bảo vệ Tổ quốc.

PV