Khơi dậy khát vọng xây dựng nông thôn mới 

Với chủ đề “Dân chủ - Đoàn kết – Năng động – Sáng tạo – Phát triển”, phương châm của Đại hội là xây dựng tổ chức Hội Nông dân vững mạnh, khơi dậy khát vọng, phát huy vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, góp phần xây dựng thành phố Hải Phòng phát triển toàn diện, vững chắc.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Trần Quang Tường cho biết, Đại hội lần này sẽ đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được cũng như những hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IX Hội Nông dân thành phố, từ đó xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và đề ra các giải pháp công tác Hội và phong trào nông dân thành phố nhiệm kỳ 2023-2028, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chung của tổ chức Hội và của thành phố; cùng với đó góp ý vào văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ VIII Hội Nông dân Việt Nam; bầu BCH Hội Nông dân thành phố nhiệm kỳ mới, nhiệm kỳ 2023 - 2028; bầu Đoàn đại biểu đại diện cho ý trí, nguyện vọng của các bộ, hội viên nông dân thành phố đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII.

Chặng đường 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Hội Nông dân thành phố, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, công tác Hội và phong trào nông dân thành phố Hải Phòng đã đạt được những kết quả quan trong và toàn diện, các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt.

Nhiệm kỳ 2018-2023 các chỉ tiêu Đại hội lần thứ IX cơ bản đều đạt và vượt; công tác xây dựng củng cố tổ chức Hội được quan tâm chú trọng, chất lượng hội viên được nâng lên, toàn thành phố có tổ chức Hội trên địa bàn 4 quận, 8 huyện, 184 cơ sở Hội với 1.463 chi Hội và 194.462 hội viên nông dân... Việc kiểm tra, giám sát; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp lý, hoạt động hoà giải, giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo của cán bộ, hội viên, nông dân được tăng cường.

Vai trò của tổ chức Hội trong việc vận động hội viên, nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới, kết cấu hạ tầng nông thôn, liên kết trong sản xuất, tăng thu nhập; bảo vệ môi trường, phát triển văn hóa xã hội nông thôn bền vững, tiến tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu... được khẳng định.

Đến nay, toàn thành phố có 171 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP đạt 3 sao trở lên và 07 sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể do Hội Nông dân đăng ký, trong đó có 88 sản phẩm OCOP do các cấp Hội hỗ trợ, hướng dẫn xây dựng được công nhận; thành lập Câu lạc bộ Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp thành phố với 54 thành viên tham gia là những hội viên nông dân tiêu biểu.

Phong trào nông dân và tổ chức Hội phải tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động

Tiếp đó, Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018-2023, thảo luận xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào nông dân thành phố nhiệm kỳ 2023-2028.

Thảo luận báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào các văn kiện Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 8.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu ghi nhận và đánh giá, các cấp Hội đã làm tốt công tác vận động nông dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững. Nhờ đó, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng ngành nông nghiệp của thành phố vẫn tăng trưởng 1,31%, cao hơn chỉ tiêu Nghị quyết; nông nghiệp công nghệ cao được ưu tiên đầu tư, dần hình thành một số hình thành khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; công tác xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả nổi bật.

Giai cấp nông dân của thành phố ngày càng lớn mạnh, chất lượng được nâng lên, trong nhiệm kỳ, đã bồi dưỡng, giới thiệu nhiều hội viên ưu tú được kết nạp Đảng; tỷ lệ hội viên nông dân được đào tạo nghề ngày càng tăng; tinh thần nông dân đoàn kết giúp nhau làm giàu, ý thức trách nhiệm đối với Đảng, Nhà nước với thành phố và cộng đồng dân cư ngày càng được nâng cao...

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, trong bối cảnh thành phố đang chủ trương đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; quỹ đất dành cho sản xuất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp, để ưu tiên cho phát triển công nghiệp, đô thị; lực lượng lao động nông thôn, nhất là nông dân đang tiếp tục xu hướng chuyển dịch mạnh sang các ngành, lĩnh vực khác; khoa học công nghệ phát triển, cùng với phương thức tiếp cận người tiêu dùng thay đổi; thị hiếu của người tiêu dùng ngày càng chú trọng chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm... Điều này đòi hỏi phong trào nông dân và tổ chức Hội cũng phải tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, củng cố tổ chức để nâng cao hiệu quả hoạt động, từ đó phát huy thật tốt vị thế, sức mạnh của giai cấp nông dân thành phố trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố.

Cùng với đó, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp Hội Nông dân thành phố cần quan tâm, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn kết, phát huy sức mạnh của nông dân thành phố, tiếp tục là lực lượng kinh tế, chính trị, xã hội to lớn của đất nước và thành phố.

Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, chỉ đạo phổ biến, tuyên truyền sâu rộng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, hội viên, nông dân nhận thức rõ hơn về vai trò, nhiệm vụ của giai cấp nông dân, về Đảng và Hội Nông dân thành phố trong giai đoạn hiện nay; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật; cảnh giác trước các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững môi trường an ninh, an toàn khu vực nông thôn.

Tổ chức tốt các hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ nông dân, cung cấp kịp thời tri thức mới về khoa học - công nghệ, về chuyển đổi số và những cơ hội, thách thức của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giúp nông dân có đủ thông tin, điều kiện để phát triển kinh tế, làm giàu và giúp đỡ những người xung quanh. Nâng cao hiệu quả của Quỹ hỗ trợ nông dân để kịp thời hỗ trợ hội viên nông dân phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với xây dựng tổ chức Hội Nông dân thành phố, tiếp tục củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội hướng về cơ sở, tập trung vào những vấn đề thiết thực, hiệu quả...

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố khóa X gồm 29 đồng chí để lãnh đạo công tác Hội và phong trào nông dân thành phố nhiệm kỳ 2023-2028. Bầu Đoàn đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Cán bộ, hội viên nông dân thành phố đi dự Đại hội toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 8.

Vĩnh Bảo