công nghiệp hóa hiện đại hóa

Cập nhập tin tức công nghiệp hóa hiện đại hóa

Nghị quyết chuyên đề đầu tiên của Đảng về công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Việc ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TW hôm 17/11/2022 vào thời điểm hiện nay có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai mạnh mẽ thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương: Tư duy mới, giải pháp mới thúc đẩy CNH, HĐH đất nước

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh chia sẻ nhiều nội dung quan trọng trong Nghị quyết số 29 về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.