Đến dự hội nghị có ông Vi Thanh Quyền, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang cùng lãnh đạo các huyện, phòng ban liên quan. Hội nghị đã biểu dương, khen thưởng, tặng quà 100 điển hình tiên tiến là người dân tộc thiểu số.

Yên Thế là huyện miền núi với 17 xã, 2 thị trấn, trong đó có 14 xã, thị trấn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Huyện có đông đồng bào dân tộc thiểu số với trên 34.000 người.

Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và hướng dẫn, phối hợp của các sở, ban, ngành tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Yên Thế đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và đông đảo các tầng lớp nhân dân đã triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước.

vinh danh yen the.jpg
Các điển hình tiên tiến người dân tộc thiểu số được vinh danh (Ảnh: Văn Bảo) 

Các phong trào thi đua, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được quan tâm, triển khai thực hiện có hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng, góp phần phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Từ các phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang Vi Thanh Quyền đã biểu dương, đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức hội nghị.

Ông đề nghị trong thời gian tới, UBND huyện Yên Thế cần tập trung thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách của Đảng, Nhà nước, trọng tâm là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 và các chính sách của tỉnh đầu tư cho vùng đồng bào DTTS và miền núi nhằm từng bước phát triển toàn diện, vững chắc cả về kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng - an ninh.

Đồng thời, huyện cần quan tâm thực hiện tốt các phong trào thi đua, tạo sức lan tỏa, ngày càng có nhiều các gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng trọng thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội. 

Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể các cấp của huyện Yên Thế tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách đại đoàn kết dân tộc, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS và miền núi, bằng các chương trình, hành động cụ thể.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng chia sẻ kinh nghiệm về công tác tuyên truyền, vận động; giữ gìn an ninh trật tự; phát triển kinh tế; đổi mới phương thức giảng dạy trong thời kì mới.