Những bước đi của Việt Nam hôm nay, sẽ quyết định, trong hai thập kỷ tới, có thể thành công như Hàn Quốc, hay sa vào “bẫy thu nhập trung bình”.

“Bước đi” quyết định

Nhìn lại trong 50 năm qua, trên thế giới chỉ có một số rất ít quốc gia có thể chuyển từ vị trí thu nhập trung bình lên vị trí thu nhập cao. 

Hàn Quốc là một ví dụ thành công nhất ,có thu nhập bình quân đầu người 2.000 USD/năm vào năm 1972, đến 1997 năm tăng lên gần 13.672 USD/người/năm, gấp hơn 6 lần trong 25 năm. Trong khi đó, Thái Lan có thu nhập bình quân đầu người 2.000 USD/năm vào năm 1988 nhưng chỉ tăng lên chỉ tăng 5.559 USD/người/năm vào 2013, tăng 2,7 lần trong 25 năm. Những bước đi của Việt Nam hôm nay, sẽ quyết định, trong hai thập kỷ tới, có thể thành công như Hàn Quốc, hay sa vào “bẫy thu nhập trung bình”.